گمبرون کنل

سگ ژرمن شپرد شولاین یکی از بهترین سگ ها در نژاد خود است

این سگ به عنوان سگ نگهبان , سگ چوپان , سگ پیدا کردن اشیا گمشده و بسیاری دیگر استفاده می شود.

گمبرون کنل مرکزی برای پرورش سگ ژرمن شپرد شولاین در انواع موبلند و مو کوتاه می باشد

برای خرید سگ ژرمن شپرد شولاین با ما تماس بگیرید.

سگ ژرمن شپرد شو لاین

گالری کنل

گالری کنل

خرید سگ ژرمن شپرد شولاین
فهرست